Archiwum

Filtr
 • UCHWAŁA NR 64/1413/11


  UCHWAŁA NR   64/1413/11       

  ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  W RZESZOWIE

  z dnia 2 sierpnia 2011r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

   

  Treść uchwały do pobrania

 • Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sal

  PL-Rzeszów: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  2011/S 121-201067

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Usługi

  SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

  I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  ul. Hetmańska 120
  Kontaktowy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  Do wiadomości: Aleksandra Rozmus
  35-078 Rzeszów
  POLSKA
  Tel. +48 177470640
  E-mail: a.rozmus@rops.rzeszow.pl
  Faks +48 177470601

  Adresy internetowe

  Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.rops.rzeszow.pl

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

  Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

  I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

  Podmiot prawa publicznego
  Ochrona socjalna
  Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

     Dokumenty do pobrania

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Załączniki

  WYNIK

 • Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych - 2 stanowiska

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

  Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych
  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie – 2 stanowiska.

   

  1.Wymagania niezbędne:

  1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne)
  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, 3)znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE),

  4) minimum roczny staż pracy,

  5) znajomość języka obcego potwierdzonego stosownym certyfikatem wymienionym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U z dnia 22 grudnia 2009 r.)

  2.  Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z następujących ustaw i rozporządzeń:

  1)Kodeksu postępowania administracyjnego,

  2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1939, z późn. zm.),
  3) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.),
  4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
  5) rozporządzenia (EWG) Rady Nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty
  6). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  7). Decyzja nr E 1 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009. 8). Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (EW) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, 9). Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych

  3. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),

  2) list motywacyjny,

  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,

  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r., albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 8) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.  w terminie do dnia 10 czerwca 2011 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

  Dyrektor ROPS w Rzeszowie

  (-) Mariola Zajdel-Ostrowska

 • Podinspektor ds. badań i analiz

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISK0 PRACY

  Podinspektor ds. badań i analiz – 1 etat

  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

  Zatrudnienie w ramach projektu „ Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

  Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

  1.  Wymagania niezbędne:

  1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych )

  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, ,
  3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

  4) znajomość zagadnień dotyczących EFS oraz dokumentów dotyczących polityki regionalnej UE ze szczególnym uwzględnieniem projektu  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”

  5) wiedza z zakresu pomocy i integracji społecznej, w tym znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  2. Wymagania dodatkowe:

  -doświadczenie w organizacji i prowadzeniu badań społecznych,

  -praktyczna znajomość statystyki oraz bardzo dobra znajomość programu EXCEL ( lub pokrewnych),

  -znajomość i praktyczna umiejętność stosowania metod i technik prowadzenia badań społecznych ,

   

  3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

  1) realizacja  zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z nowoutworzonym Obserwatorium Integracji Społecznej

  2) analiza źródeł pierwotnych i wtórnych oraz danych statystycznych,

  3) organizacja procesu badawczego,

  4) przeprowadzenie badań,

  5) opracowanie analiz i raportów badawczych,

  6) sporządzanie rekomendacji i zaleceń z przeprowadzonych badań,

  7) prezentacja i promocja wyników badań.

  4. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Podinspektor ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia: 10 czerwca 2011 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

   

  Mariola Zajdel Ostrowska

  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

  w Rzeszowie

 • Podinspektor ds. badań i analiz

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISK0 PRACY

   

  Podinspektor ds. badań i analiz – 1 etat

   

  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

  Zatrudnienie w ramach projektu „ Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

  Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

   

  1.  Wymagania niezbędne:

  1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych )

  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, ,
  3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

  4) znajomość zagadnień dotyczących EFS oraz dokumentów dotyczących polityki regionalnej UE ze szczególnym uwzględnieniem projektu  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”

  5) wiedza z zakresu pomocy i integracji społecznej, w tym znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

   

  2. Wymagania dodatkowe:

  -doświadczenie w organizacji i prowadzeniu badań społecznych,

  -praktyczna znajomość statystyki oraz bardzo dobra znajomość programu EXCEL ( lub pokrewnych),

  -znajomość i praktyczna umiejętność stosowania metod i technik prowadzenia badań społecznych ,


  3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

  1) realizacja  zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z nowoutworzonym Obserwatorium Integracji Społecznej

  2) analiza źródeł pierwotnych i wtórnych oraz danych statystycznych,

  3) organizacja procesu badawczego,

  4) przeprowadzenie badań,

  5) opracowanie analiz i raportów badawczych,

  6) sporządzanie rekomendacji i zaleceń z przeprowadzonych badań,

  7) prezentacja i promocja wyników badań.

   

  4. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”


  Mariola Zajdel Ostrowska

  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

  w Rzeszowie

 • Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  PL-Rzeszów: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  2011/S 97-159339

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Usługi

  SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120

  Kontaktowy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  Do wiadomości: Aleksandra Rozmus 35-078 Rzeszów

  POLSKA

  Tel. +48 177470640

  E-mail: a.rozmus@rops.rzeszow.pl

  Faks +48 177470601

  Adresy internetowe

  Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.rops.rzeszow.pl

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego


  Dokumenty do pobrania

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Załączniki

  Odpowiedź na zapytania

 • Usługa szkoleniowa

  Do pobrania

  WYNIK

 • Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych i książek(pomocy dydaktycznych)

  Do pobrania

  WYNIK

 • Usługa szkoleniowa

  Rzeszów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 7470600, faks 17 7470601.

  ·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.rzeszow.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   


  Do pobrania

  OGŁOSZENIE

  SIWZ

  ZAŁĄCZNIKI


  WYNIK

 • Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych i książek(pomocy dydaktycznych)

  Rzeszów: Wykonanie oraz sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych i książek ( pomocy dydaktycznych) na potrzeby realizacji projektu systemowego pn.: Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 7470600, faks 17 7470601.

  ·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.rzeszow.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   


  Do pobrania:

  OGŁOSZENIE

  SIWZ

  ZAŁĄCZNIKI

  Aktualizacja 10.03.2011

  Odpowiedzi na zapytania 1

  Odpowiedzi na zapytania 2

  Zmiana SIWZ

   

  Aktualizacja 14.03.2011

  Odpowiedzi na zapytania


  WYNIK

 • Nabór ekspertów ds. opracowania regionalnego planu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

   

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  poszukuje

  11 Ekspertów na potrzeby opracowania wieloletniego regionalnego planu działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.
  Opracowanie planu wynika z  założeń  projektu systemowego 7.1.3 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   

  1.  Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe,

  2) doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej,

  2. Wymagania dodatkowe:

  1) dorobek naukowy, publikacje na tematy związane z ekonomia społeczną,

  2) umiejętność i znajomość metodologii opracowywania programów społecznych,

  3) umiejętność pracy w zespole,

  4) gotowość do udziału w posiedzeniach wyjazdowych.

  4. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  9) koncepcja rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

  Ocena kandydata będzie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na eksperta w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia 9. marca 2011r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.  KONTAKT  TELEFONICZNY  (17) 7470618 LUB  (17) 7470619 Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

  Dyrektor ROPS w Rzeszowie

  (-) Mariola Zajdel-Ostrowska

 • Podinspektor ds. badań i analiz

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISK0 PRACY

  Podinspektor ds. badań i analiz – 1 etat

  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

  Zatrudnienie w ramach projektu „ Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

  Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

  1.  Wymagania niezbędne:

  1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych )

  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, ,
  3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

  4) znajomość zagadnień dotyczących EFS oraz dokumentów dotyczących polityki regionalnej UE ze szczególnym uwzględnieniem projektu  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”

  5) wiedza z zakresu pomocy i integracji społecznej, w tym znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  6) minimum roczny staż pracy.

  2. Wymagania dodatkowe:

  -doświadczenie w organizacji i prowadzeniu badań społecznych,

  -praktyczna znajomość statystyki oraz programu EXCEL ( lub pokrewnych),

  -znajomość i praktyczna umiejętność stosowania metod i technik prowadzenia badań społecznych ,

   

  3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

  1) realizacja  zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z   nowoutworzonym Obserwatorium Integracji Społecznej

  2) analiza źródeł pierwotnych i wtórnych oraz danych statystycznych,

  3) organizacja procesu badawczego,

  4) przeprowadzenie badań,

  5) opracowanie analiz i raportów badawczych,

  6) sporządzanie rekomendacji i zaleceń z przeprowadzonych badań,

  7) prezentacja i promocja wyników badań.

  4. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Podinspektor ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia: 07 luty 2011 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

  Dyrektor ROPS w Rzeszowie

  (-) Mariola Zajdel-Ostrowska


  Aktualizacja: 22.02.2011

  WYNIK

 • Doradca w projektach systemowych 7.1.1 I 7.1.2

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA  TRZY  WOLNE STANOWISKA PRACY (dwa i pół etatu)

  DORADCA W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH 7.1.1 I 7.1.2

  Inspektor do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie- doradztwo w zakresie realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

  1.  Wymagania niezbędne:

  1) Wykształcenie wyższe,

  2) Znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności dotyczących pomocy społecznej, (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), oraz  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593  z późń. zm.)

  3) Znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE),

  4) Co najmniej 3 letni staż pracy,

  5) Doświadczenie  w realizacji projektów finansowanych ze środków UE (ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),

  6) Znajomość  ustawy o pomocy społecznej,

  7) Znajomość ustawy o finansach publicznych,

  8) Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

  9) Znajomość „Systemu realizacji PO KL”  ze szczególnym uwzględnieniem „Zasad realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”,

  10) Samochód prywatny, prawo jazdy kat. B.

   

  2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

  1) Udzielanie wsparcia merytorycznego ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom  pomocy rodzinie
  z terenu województwa podkarpackiego w zakresie realizacji projektów systemowych 7.1.1 i 7.1.2 – praca również
  w terenie.

  2) Sporządzanie sprawozdań z przepracowanego doradztwa.

  3) Prowadzenie dokumentacji związanej  z bieżącą działalnością i archiwizacja danych.

  4) Współpraca z instytucjami i organizacjami w ramach projektów systemowych OPS i PCPR.

  3. Wymagane dokumenty:

  1) Życiorys (CV),
  List motywacyjny,

  2) Dokumenty poświadczające wykształcenie,

  3) Kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,

  4) Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  5) Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

  6) Kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

  7) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
  Inspektora do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia   07.02.2011r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

   

  Dyrektor ROPS w Rzeszowie

  (-) Mariola Zajdel-Ostrowska


  Aktualizacja: 22.02.2011


  WYNIK

 • Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA  DWA WOLNE STANOWISKA  PRACY

  Podinspektor  do spraw świadczeń rodzinnych
  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie – 2 stanowiska.

  1.Wymagania niezbędne:

  1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych)
  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa,
  3)znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE),
  4)  minimum trzyletni staż pracy.

   

  2.  Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z następujących ustaw i rozporządzeń:
  1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),
  2) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.),
  3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
  4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
  5) rozporządzenia (EWG) Rady Nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty,
  6) rozporządzenia (EWG) Rady Nr 574/72 z 21 marca 1972 r. ustalającego sposób stosowania rozporządzenia (EWG) Rady Nr 1408/71.
  7) Decyzja nr 207 z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotycząca interpretacji art. 76 i art. 79 ust. 3 rozporządzenia EWG nr 1408/71 oraz art.10 ust. 1 rozporządzenia EWG nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych
  8) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

  9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
  11) Decyzja nr E 1 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009. 
  12) Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (EW) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
  13) Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych

  3. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r., albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska:  Podinspektora  do spraw świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

  w terminie do dnia  7 luty  2011 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

  Dyrektor ROPS w Rzeszowie

  (-) Mariola Zajdel-Ostrowska


  Aktualizacja: 22.02.2011


  WYNIK

 • Inspektor do spraw pomocy społecznej

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA  DWA WOLNE STANOWISKA PRACY (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy)

  Inspektor do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie- doradztwo w zakresie realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

   

  1.  Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe w zakresie:  pedagogika , socjologia, ekonomia , administracja,  zarządzanie.

  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności dotyczących pomocy społecznej,
  3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS    2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

  4) co najmniej 3 letni staż pracy,

  5) doświadczenie w pomocy społecznej i w realizacji projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu VII,

  6) samochód prywatny, prawo jazdy kat. B,

  7) znajomość ustawy o finansach publicznych,

  8) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

  2. Wymagania dodatkowe:

  1) znajomość zagadnień z zakresu  pomocy społecznej ,

  2) umiejętność i znajomość metodologii opracowywania programów społecznych.

  3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z następujących ustaw:

  1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

  2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593  z późń. zm.).

  3)ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późń zm)

  4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U Nr 227, poz.1658)

  Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy będzie:

  1. Udzielenie wsparcia merytorycznego ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrum  pomocy rodzinie z terenu województwa podkarpackiego w tym:

  - doradztwo z zakresu  realizowanych  projektów systemowych przez: Ośrodki Pomocy Społecznej  i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

  2. Przygotowań sprawozdań z przepracowanego doradztwa.

  3. Prowadzenie dokumentacji związanej  z bieżącą działalnością i archiwizacja danych.

  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w ramach projektów systemowych OPS i PCPR.

  4. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
  Inspektora do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia 22 grudnia  2010 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

   

  Dyrektor ROPS w Rzeszowie

  (-) Mariola Zajdel-Ostrowska

   


   

  Pliki do pobrania

  Oświadczenie

  Informacja dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

 • Inspektor do spraw pomocy społecznej

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA  DWA WOLNE STANOWISKA PRACY (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy)

  Inspektor do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie- doradztwo w zakresie realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki”


  1.  Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe w zakresie:  pedagogika , socjologia, ekonomia , administracja,  zarządzanie.

  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności dotyczących pomocy społecznej,
  3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS    2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

  5) co najmniej 3 letni staż pracy,                                                                                                                                                                                                                                 6) doświadczenie w pomocy społecznej i w realizacji projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu VII,

  7) samochód prywatny, prawo jazdy kat. B,

  8) znajomość ustawy o finansach publicznych,

  9) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

  2. Wymagania dodatkowe: umiejętność i znajomość metodologii opracowywania programów wojewódzkich i strategii.

  3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z następujących ustaw:

  1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

  2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593  z późń. zm.).

  3)ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późń zm)

  4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U Nr 227, poz.1658)

  Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy będzie:

  1. Udzielenie wsparcia merytorycznego ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrum  pomocy rodzinie z terenu województwa podkarpackiego w tym:

  - doradztwo z zakresu  realizowanych  projektów systemowych przez: Ośrodki Pomocy Społecznej  i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

  2. Przygotowań sprawozdań z przepracowanego doradztwa.

  3. Prowadzenie dokumentacji związanej  z bieżącą działalnością i archiwizacja danych.

  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w ramach projektów systemowych OPS i PCPR.

  4. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
  Inspektora do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia 23 listopad  2010 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”


  Dyrektor ROPS w Rzeszowie

  (-) Mariola Zajdel-Ostrowska

   


   

  Pliki do pobrania

  Oświadczenie

  Informacja dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

   


   

   

 • Inspektor ds. badań i analiz – 1 etat

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISK0 PRACY

   

  Inspektor ds. badań i analiz – 1 etat

   

  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

  Zatrudnienie w ramach projektu „ Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

  Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

   

  1.  Wymagania niezbędne:

  1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych )

  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, ,
  3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

  4) znajomość zagadnień dotyczących EFS oraz dokumentów dotyczących polityki regionalnej UE ze szczególnym uwzględnieniem projektu  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”

  5) wiedza z zakresu pomocy i integracji społecznej, w tym znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  6) minimum roczny staż pracy.

   

  2. Wymagania dodatkowe:

  -doświadczenie w organizacji i prowadzeniu badań     społecznych,

  -praktyczna znajomość statystyki oraz programu EXCEL ( lub pokrewnych),

  -znajomość i praktyczna umiejętność stosowania metod i technik prowadzenia badań społecznych ,

   

  3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

  1)realizacja  zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego – Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z nowoutworzonym Obserwatorium Integracji Społecznej

  2) analiza źródeł pierwotnych i wtórnych oraz danych statystycznych,

  3) organizacja procesu badawczego,

  4) przeprowadzenie badań,

  5) opracowanie analiz i raportów badawczych,

  6) sporządzanie rekomendacji i zaleceń z przeprowadzonych badań,

  7) prezentacja i promocja wyników badań.

  4. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Inspektor ds. badań i analizw Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia   15 listopada  2010 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

   

  Mariola Zajdel Ostrowska

  Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

  w  Rzeszowie


  Pliki do pobrania


  OŚWIADCZENIE

  Informacja dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

   


  INFORMACJE O WYNIKACH NABORU

   

 • Usługa tłumaczeń pisemnych

  Rzeszów: Usługa tłumaczeń pisemnych tekstów z języków krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Stowarzyszonych z Unią Europejską na język polski dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
  Numer ogłoszenia: 298836 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 7470600, faks 17 7470601.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa tłumaczeń pisemnych tekstów z języków krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Stowarzyszonych z Unią Europejską na język polski dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie..

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi tłumaczeń pisemnych tekstów z języków krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Stowarzyszonych z Unią Europejską na język polski dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2010.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AGIT Agnieszka Rydz, ul. 3 - Maja 16/7, 20-078 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59016,40 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 27400,00
  • Oferta z najniższą ceną: 27400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27400,00
  • Waluta: PLN.

  ZAŁĄCZNIK I

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienia uzupełniającego udzielono dotychczasowemu wykonawcy usług w roku 2010, a więc przed upływem 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług. zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Są zatem spełnione przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 uzasadniające wybór trybu postępowania.Rzeszów: Usługa tłumaczeń pisemnych tekstów z języków krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Stowarzyszonych z Unią Europejską na język polski dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

  Numer ogłoszenia: 298836 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 7470600, faks 17 7470601.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa tłumaczeń pisemnych tekstów z języków krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Stowarzyszonych z Unią Europejską na język polski dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie..

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi tłumaczeń pisemnych tekstów z języków krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Stowarzyszonych z Unią Europejską na język polski dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2010.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AGIT Agnieszka Rydz, ul. 3 - Maja 16/7, 20-078 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59016,40 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 27400,00
  • Oferta z najniższą ceną: 27400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27400,00
  • Waluta: PLN.

  ZAŁĄCZNIK I

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienia uzupełniającego udzielono dotychczasowemu wykonawcy usług w roku 2010, a więc przed upływem 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług. zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Są zatem spełnione przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 uzasadniające wybór trybu postępowania.

 • Podinspektor do spraw pomocy społecznej – 1 stanowisko

  REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

  OGŁASZA NABÓR

  NA  JEDNO  WOLNE STANOWISKO PRACY

  Podinspektor do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie (doradztwo w zakresie realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzi na lata

  2007-2013)

   

  1.  Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe w zakresie:  pedagogika , socjologia, ekonomia , administracja, zarządzanie.

  2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności związanych z zadaniami dotyczącymi pomocy społecznej,
  3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

  4) co najmniej 2 letni staż pracy,

  5) doświadczenie w pomocy społecznej i w realizacji projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem EFS,

  6) samochód prywatny, prawo jazdy kat. B.

  2. Wymagania dodatkowe:

  umiejętność i znajomość metodologii opracowywania programów wojewódzkich i strategii.

  3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z następujących ustaw:

  1.Udzielenie wsparcia merytorycznego ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie z terenu województwa podkarpackiego w tym:

  - przygotowanie projektu systemowego w ramach priorytetu VII,

  - rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji projektu i realizowanych zadań ustawowych.

  2. Przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonego doradztwa,

  3. Prowadzenie dokumentacji projektu i archiwizacji danych.

  4.Współpraca z osobami i innymi instytucjami i organizacjami w ramach projektów systemowych ops i pcpr.

  4. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
  5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
  Inspektora do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia: 20.09.2010 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

   

  Dyrektor ROPS w Rzeszowie

  (-) Mariola Zajdel-Ostrowska


  Pliki do pobrania

  Oświadczenie

  Informacja dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.