Inspektor do spraw pomocy społecznej

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA  DWA WOLNE STANOWISKA PRACY (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy)

Inspektor do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie- doradztwo w zakresie realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

 

1.  Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe w zakresie:  pedagogika , socjologia, ekonomia , administracja,  zarządzanie.

2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności dotyczących pomocy społecznej,
3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS    2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

4) co najmniej 3 letni staż pracy,

5) doświadczenie w pomocy społecznej i w realizacji projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu VII,

6) samochód prywatny, prawo jazdy kat. B,

7) znajomość ustawy o finansach publicznych,

8) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień z zakresu  pomocy społecznej ,

2) umiejętność i znajomość metodologii opracowywania programów społecznych.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593  z późń. zm.).

3)ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późń zm)

4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U Nr 227, poz.1658)

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy będzie:

  1. Udzielenie wsparcia merytorycznego ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrum  pomocy rodzinie z terenu województwa podkarpackiego w tym:

- doradztwo z zakresu  realizowanych  projektów systemowych przez: Ośrodki Pomocy Społecznej  i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

2. Przygotowań sprawozdań z przepracowanego doradztwa.

3. Prowadzenie dokumentacji związanej  z bieżącą działalnością i archiwizacja danych.

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w ramach projektów systemowych OPS i PCPR.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
Inspektora do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia 22 grudnia  2010 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

 

Dyrektor ROPS w Rzeszowie

(-) Mariola Zajdel-Ostrowska

 


 

Pliki do pobrania

Oświadczenie

Informacja dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.