Zadania

Zadania

Data publikacji: 2022-08-22

Do zadań ROPS w Rzeszowie należy:


1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa podkarpackiego obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami;

2) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;

3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;

5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podkarpackiego;

7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Podkarpackiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go Wojewodzie Podkarpackiemu do dnia 1 marca każdego roku.

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2022-08-22 08:36

 • Autor:

  Jerzy Kucabiński

 • Ostatnia modyfikacja:

  2022-08-22 08:36

 • Osoba modyfikująca:

  Jerzy Kucabiński

Historia zmian:

 • 2022-08-22 08:36

  Jerzy Kucabiński

  Wersja zmodyfikowana

  zobacz wersję
 • 2022-08-22 08:36

  Jerzy Kucabiński

  Pierwsza publikacja

  zobacz wersję