Statut

Statut

STATUT
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
w RZESZOWIE
Postanowienia ogólne
§ 1

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Ośrodek jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Rzeszów.
3. Obszarem działania Ośrodka jest województwo podkarpackie.

§ 3

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie pomocy społecznej.

Organizacja

 

§ 4

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Ośrodka jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na wniosek dyrektora Ośrodka.

Zadania

 

§ 6

Do zadań Ośrodka należy:
1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa podkarpackiego obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami;
2) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;
4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;
5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podkarpackiego;
7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Podkarpackiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go Wojewodzie Podkarpackiemu do dnia 1 marca każdego roku.

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 7

1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla jednostek budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków ustalony na okres roku kalendarzowego.

Zmiany Statutu 
§ 8

Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.